Vanwege een uitbreiding van het aantal bestuursposities zoekt PublicSpaces twee nieuwe bestuursleden. We streven ernaar dat het bestuur een diverse representatie is vanuit onze coalitiepartners, maar ook geïnteresseerden van buiten de coalitie kunnen zich melden.

Het huidige bestuur:

 • Voorzitter Geert-Jan Bogaerts (Hoofd Innovatie en Digitale Media bij de VPRO)
 • Secretaris en tijdelijk vervangend penningmeester Johan Oomen (Hoofd Research bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid)
 • Egbert Fransen (Directeur Pakhuis de Zwijger)
 • Marleen Stikker (Directeur Waag) – wordt tot 1 november 2022 tijdelijk vervangen door Bart Tunissen (Zakelijk directeur Waag).
 • Wilko van Iperen (Hoofd Data, Innovatie & Development bij BNNVARA)

Wat doet het bestuur?

Algemeen

 • Het bestuur bepaalt de missie, de visie en strategie van de stichting en stelt bijbehorende jaarplannen en begrotingen op, in samenspraak met de directie.
 • Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast.
 • Het bestuur functioneert als klankbord voor de directie.
 • Bestuursleden treden op als ambassadeur voor PublicSpaces
 • Het bestuur houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.
 • Bestuurders opereren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

Zwaartepunt per profiel:

1. Voorzitter

Boegbeeld. Heeft een visie op de toekomst van PublicSpaces. Beschikbaar als sparringpartner voor de directeur.

Bestuurlijk netwerk binnen (landelijke) politiek.

Voorzitten van de bestuursvergaderingen en de bijeenkomsten van het consortium. Een helicopterview op begrotingen, jaarverslagen en beleidsplannen. Is in staat zijn om, ten opzichte van de andere bestuurders en de directeur, onafhankelijk en kritisch te opereren.

2. Penningmeester

Financiële kennis en/of achtergrond (met in ieder geval ervaring met het lezen van jaarrekeningen en afrekeningen). Overzicht bewaken van financieringsmogelijkheden, begeleiden van subsidieaanvragen . Toetsen en vaststellen van beleid in de bestuursvergaderingen.

3. Secretaris

Kennis over juridische zaken. Zoals het interpreteren van statuten, samenwerkingsovereenkomsten. Organisatiedeskundige?

4. Algemeen bestuurslid, Vice- voorzitter

Kennis over publieksgedrag en publieksbereik mbt de oplossingen die PublicSpaces aandraagt in het digitale domein. Kennis van gebruiksgedrag, bekend met de begrippen uit het veld van ethisch design.

5. Algemeen bestuurslid

Kennis van ICT oplossingen, met name de mogelijkheden van open source. In staat op strategisch, bestuurlijk niveau te opereren.

6. Algemeen bestuurslid

Kennis van marketing en publieksbereik. Merk en missie van PublicSpaces.

7. Algemeen bestuurslid

Wetenschap en onderzoek, m.n op gebied van wet- en regelgeving en wetenschappelijke infrastructuren, wetenschappelijke methoden.

Het bestuur bestaat uit een mix van:

 • Onafhankelijke bestuursleden en een cross-sectie van vertegenwoordigers van de coalitie
 • Diverse (etnische) achtergronden, leeftijden, sociale klassen etc.

Voor alle bestuursleden geldt dat zij:

 • Aantoonbare affiniteit hebben met de waardes zoals die in het manifest.
 • Besluiten kunnen nemen zonder daarover eerst met een achterban of andere belanghebbenden te hoeven af te stemmen.
 • Contacten kunnen onderhouden met externe partijen.
 • Hoofdlijnen van het te voeren beleid bewaken en aansturen.
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Denken in mogelijkheden en kansen.
 • Inzicht hebben in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Acht keer per jaar bij elkaar bijeen kunnen komen; het gemiddelde tijdsbeslag wordt geschat op 2 uur per week.

Benoeming

Stichting PublicSpaces onderschrijft de Code Cultural Governance. Diversiteit en inclusie vormen een belangrijk aandachtspunt bij de samenstelling van het bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het betreft een onbezoldigde functie, maar de bestuursleden kunnen wel een tegemoetkoming vragen voor gemaakte onkosten.

Geïnteresseerd?

Maak je interesse voor 1 augustus 2022 kenbaar bij de voorzitter Geert-Jan Bogaerts en mail naar geertjan@publicspaces.net

Bij meer geschikte kandidaten dan beschikbare posities zal er een selectieprocedure plaatsvinden. Wij hopen de drie nieuwe bestuursleden per 1 september 2022 te beëdigen.