Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenissen:

1.1. PublicSpaces: aanbieder van de online diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Diensten: de online diensten die door PublicSpaces worden aangeboden, waaronder maar niet uitsluitend: een Matrix chatserver, een discussieforum, een Mastodon server, een publieke website, etc.

1.3. Gebruiker: de persoon of organisatie die gebruik maakt van de Diensten van PublicSpaces, waaronder medewerkers, partners van PublicSpaces en derden.

Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van de Diensten door PublicSpaces aan de Gebruiker.
2.2 Op de verkoop van toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door PublicSpaces, via de online ticketshop https://tickets.publicspaces.net zijn aparte leveringsvoorwaarden van toepassing die beschikbaar zijn op: https://publicspaces.net/leveringsvoorwaarden-kaartverkoop/

Geen kosten verbonden aan het gebruik van de Diensten

3.1. Aan het gebruik van de Diensten zijn geen kosten verbonden voor de Gebruiker. PublicSpaces biedt de Diensten kosteloos aan, tenzij anders overeengekomen tussen PublicSpaces en de Gebruiker in specifieke gevallen of bij specifieke diensten.

Geen garanties en rechten

4.1. PublicSpaces biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit, veiligheid of functionaliteit van de Diensten.

4.2. Aan het gebruik van de Diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

5.1. Het is Gebruikers niet toegestaan om materiaal te uploaden of te delen waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, zonder de benodigde toestemming van de betreffende rechthebbende.

5.2. De Gebruiker vrijwaart PublicSpaces van alle claims die kunnen voortkomen uit het onrechtmatig gebruik van de Diensten, met inbegrip van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Moderatie

6.1. PublicSpaces behoudt zich het recht voor om bijdragen en content te verwijderen of aan te passen indien deze in conflict zijn met de Code of Conduct van PublicSpaces, beschikbaar op https://gitlab.com/publicspaces/code-of-conduct/-/blob/main/code-of-conduct.md, met deze Algemene Voorwaarden, of met het Nederlands recht.

6.2. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Code of Conduct en het respecteren van de rechten van anderen bij het gebruik van de Diensten.

6.3. In geval van herhaalde overtredingen van de Code of Conduct, deze Algemene Voorwaarden of het Nederlands recht, behoudt PublicSpaces zich het recht voor om de toegang van de betreffende Gebruiker tot de Diensten te beperken of te beëindigen.

6.4. Indien een Gebruiker het niet eens is met een moderatiebeslissing, kan deze bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar bezwaar@publicspaces.net. In de e-mail dienen de redenen voor het bezwaar duidelijk te worden uiteengezet. PublicSpaces zal binnen een redelijke termijn reageren op het bezwaar en indien nodig passende maatregelen nemen.

Beschikbaarheid van diensten

7.1. PublicSpaces spant zich in om de Diensten zo goed mogelijk beschikbaar te houden (best effort), maar biedt geen garanties met betrekking tot de uptime van de Diensten.

7.2. PublicSpaces behoudt zich het recht voor om een Dienst op elk moment te beëindigen. In dat geval zal PublicSpaces de Gebruikers hiervan tijdig (minimaal 30 dagen vooraf) informeren.

Verwerking van persoonsgegevens

8.1. Op de verwerking van persoonsgegevens door PublicSpaces is de Privacy Policy van PublicSpaces van toepassing, beschikbaar op: https://publicspaces.net/privacy-verklaring/

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

9.1. PublicSpaces behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan de Gebruikers kenbaar gemaakt.

Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen PublicSpaces en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam.