Leveringsvoorwaarden Kaartverkoop voor evenementen

Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • PublicSpaces: de organisator van het evenement, verantwoordelijk voor de verkoop van tickets.
  • Ticket: het toegangsbewijs voor een evenement georganiseerd door PublicSpaces.
  • Ticketkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ticket aanschaft voor een evenement georganiseerd door PublicSpaces.
  • Evenement: de bijeenkomst, activiteit of gelegenheid georganiseerd door PublicSpaces waarvoor tickets worden verkocht.
  • Ticketshop: de online omgeving waar tickets kunnen worden aangeschaft via https://tickets.publicspaces.net.

Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tickets door PublicSpaces aan zowel particulieren als organisaties.
2.2 Door de aankoop van een ticket gaat de Ticketkoper akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Aankoop van Tickets
3.1 Tickets kunnen alleen worden aangeschaft via de Ticketshop.
3.2 De ticketprijs is inclusief eventuele verschuldigde belastingen en heffingen.
3.3 De Ticketkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens bij de aankoop van een ticket.
3.4. De bedragen betaald voor tickets worden door PublicSpaces beschouwd als een bijdrage in de kosten van het te organiseren evenement en niet als een commerciële activiteit. Als zodanig wordt het evenement zonder winstoogmerk georganiseerd.

Annulering en Restitutie
4.1 De bijdragen betaald voor tickets worden niet gerestitueerd.
4.2. Indien een ticketkoper verhinderd is kan deze het ticket doorgeven aan een persoon naar keuze.

Persoonsgegevens en Privacy
5.1 De persoonlijke informatie die de Ticketkoper invoert op de Ticketshop wordt uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de facturering en betaling, alsmede ten behoeve van een presentielijst en bezoekersbadges.
5.2 PublicSpaces bewaart de persoonlijke gegevens van de Ticketkoper gedurende 90 dagen na afloop van het Evenement. Hierna worden de gegevens geanonimiseerd, tenzij wettelijke bepalingen dit niet toelaten (bijvoorbeeld ten behoeve van facturatie).

Intellectueel Eigendom en Opnamen
6.1 Het maken van audio- of video-opnamen tijdens Evenementen georganiseerd door PublicSpaces is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PublicSpaces.
6.2 Deze bepaling is bedoeld om de privacy van de bezoekers van het Evenement te beschermen en om inbreuk op intellectueel eigendom van derden te voorkomen.
6.3 In geval van schending van dit artikel heeft PublicSpaces het recht om passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de Ticketkoper van het Evenement, het in beslag nemen van de ongeautoriseerde opnamen en het eisen van een schadevergoeding voor eventuele geleden schade als gevolg van de inbreuk.

Aansprakelijkheid
7.1 PublicSpaces is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Ticketkoper tijdens het Evenement.
7.2 PublicSpaces is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de Ticketkoper lijdt als gevolg van zijn of haar deelname aan het Evenement, tenzij de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van PublicSpaces.

Overmacht
8.1 In geval van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, stakingen, epidemieën, pandemieën of overheidsmaatregelen, heeft PublicSpaces het recht om het Evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen. 8.2 Indien het Evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of gewijzigd als gevolg van overmacht, heeft de Ticketkoper geen recht op restitutie van het aankoopbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen PublicSpaces en de Ticketkoper.

Wijzigingen
9.1 PublicSpaces behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Ticketkoper wordt geacht op de hoogte te zijn van de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden.
9.2 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen PublicSpaces en de Ticketkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen PublicSpaces en de Ticketkoper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contact
11.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de aankoop van tickets of deze Algemene Voorwaarden kan de Ticketkoper contact opnemen met PublicSpaces via de contactgegevens die zijn vermeld op de website van PublicSpaces of per e-mail via tickets@publicspaces.net.